Tjänster

Stärk din ställning med ett proaktivt HR-arbete

Exempel på utbud av tjänster:

 • Upprättande av underlag; anställningsavtal, arbetsbetsbeskrivningar, policyer, personal-handbok, medarbetarhandbok,  ledarhandbok mm 
 • Rekryteringsprocessen; ta fram annonsunderlag, kravspecifikation, genomföra intervjuer, referenstagning, personlighetstester 
 • Kvalitetssäkra att styrdokument följer lagar och föreskrifter inför certifieringar och tillsyn från myndigheter
 • Kartläggning av lagstadgade HR-processer
 • Rådgivning och löpande vägledning till ledare 
 • Förhandling  med fackliga organisationer 
 • Projektledning av olika processer
 • Omställningsprocesser
 • Interimsuppdrag; HR-chef, HR Business Partner under en rekryteringsprocess eller när man behöver extra förstärkning under en period

 

Utbildningar 
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar,  rehabiliteringsprocessen olika delar 

 • BAM-utbildning (Bättre Arbetsmiljö)

 • Ledarutbildning inkluderande ledarens roll, ledningsrätt, rehabilitering, svåra samtal, avslut anställning, MBL, disciplinärenden mm 

 • Förhandlingsprocessen kopplat till MBL samt förhandlingsteknik

 • Presentationsteknik med retoriken som grund

 • Hantering av svåra samtal

 • Teamutveckling av såväl arbets- som ledningsgrupp

 • Fler utbildningar genomförs på uppdrag och kan anpassas utifrån verksamhetens specifika behov. 

 

 

 

 

 

 

Hur kan jag hjälpa dig och ditt företag?

Mina samarbeten består av en nära dialog och en långsiktig kontakt. När man lär känna verksamheten så kan man även ge det bästa stödet. Jag bygger mina relationer på att alltid finnas till hands när man behöver det som bäst. Det kan handla om rådgivning, processledning, utbildning, komplicerade personalärenden, förhandlingar osv. 

Min styrka är att jag utifrån min breda kompetens kan leverera olika lösningar beroende av situationen. Jag fokuserar alltid på att sammanfläta olika HR-insatser direkt mot affärsnyttan. Som företagare vill man ägna sin tid till att göra det man brinner för  och det man är bäst på. Ofta saknar man tid och de kunskaper som krävs för att ta hand om de personalfrågor som uppstår. Anlitar du mig får du ett HR-stöd som täcker in hela HR-området, du behöver inte anlita fler resurser vilket minskar dina kostnader och den tid det tar att introducera nya resurser. Du får även en flexibel resurs som snabbt kan sätta sig in i frågorna och som sedan ger dig och ditt företag den bästa tänkbara lösningen. 

 

Alltid är det något som ligger och gror - Jag finns bara ett samtal bort! 

Ofta våndas vi över det som vi vet måste lösas men inte hinns med, sådant tar onödig energi. Som vi vet växer problemen i takt med att tiden går vilket gör att de blir mer komplicerade att lösa. Kontaktar du mig i tid så hjälper jag dig att bena ut vad problemet består av och vad som behöver göras för att lösa dessa. 

 

Stärk din ställning med ett proaktivt HR-arbete

Det lönar sig att arbeta proaktivt och handla innan ett problem uppstår. Det är dock inte alltid helt lätt att förutse kommande händelser. Med min seniora roll och erfarenhet har jag kunskaper om hur man bygger upp hållbara processer och arbetssätt för att få en stabil grund att stå på. På så sätt blir det lättare att hantera oförutsedda händelser. Vi lever idag i en värld där vi behöver kunna ställa om snabbt för att möta ökade krav både från medarbetare och kunder. Den hårdnande konkurrensen på marknaden gör att vi måste vara på tå och snabbt kunna ställa om. Genom att ta hand om avvikelser i tid så minimerar du att problemen växer och blir svårhanterliga.

 

Hur mår ditt arbetsgivarvarumärke?

Oavsett hur företagets ekonomiska resultat ser ut så behöver arbetsvarumärket en ständig omvårdnad. Det mår inte bättre än din attraktionsförmåga att få befintliga medarbetare att stanna kvar och även kunna locka till sig nya. Man måste helt enkelt ta reda på hur människor uppfattar företaget. Medarbetarna är företagets viktigaste ambassadörer, de kommer att förmedla sina upplevelser av hur det är att arbeta hos företaget. Därför är det viktigt att man dels tar reda på hur medarbetarna trivs och vilka förbättringsförslag de har att komma med. Det viktigaste av allt är så klart att sedan arbeta med detta för att bli en ännu bättre arbetsgivare. På köpet får man engagerade medarbetare som trivs och pratar gott om företaget. Lyckas man med det så håller man också företagets arbetsgivarvarumärke på topp. Låt din verksamhet genomsyras av positiv energi, engagemang, ärlighet och en god och rak kommunikation där alla vet vad som förväntas.

Trivs vi så drivs vi!